Vitaal en evenwichtig personeelsbestand met de RVU-regeling

In cao’s worden steeds meer afspraken gemaakt over eerder stoppen met werken. Maar wat houdt de RVU in? De versoepeling van de RVU-heffing is een van de overgangsmaatregelen voor de korte termijn uit het pensioenakkoord. Deze versoepeling geldt voor een periode van 5 jaar met een uitloopperiode van 3 jaar. Na die termijn moeten de afspraken rondom duurzaamheid (lange termijn) uit het pensioenakkoord effect hebben.

Vervroegd uittreden

Het doel van de RVU-drempelvrijstelling is om werknemers die overvallen zijn door de verhoging van de AOW-leeftijd, en die niet in staat zijn gezond werkend de AOW-leeftijd te bereiken, de mogelijkheid te bieden tot vervroegd uittreden. Het is aan de sociale partners om te bepalen welke groepen werknemers hiervoor in aanmerking moeten komen.

Download whitepaper over de RVU

In deze whitepaper lees je alles over de voor- en nadelen van een RVU-regeling en waarom een RVU-regeling interessant kan zijn. Ook krijg je tips om een RVU-heffing te voorkomen.

Wat betekent dit?

De fiscale vrijstelling van de RVU-heffing loopt van 2021-2025, met een uitloop van drie jaar. Deze maatregel gaat in op 1 januari 2021. Als er sprake is van een RVU-uitkering, dan is er tot het bedrag van de RVU-drempelvrijstelling geen pseudo-eindheffing verschuldigd door de werkgever.

Een voorbeeld

Voor een werknemer die een eenmalige RVU-uitkering krijgt, geldt dat deze uitkering op het moment van uitkeren volledig belast is. Als de werknemer daarnaast ook vervroegd pensioen opneemt, dan moet ook over deze pensioenuitkeringen belasting worden betaald. Een eenmalige RVU-uitkering in combinatie met het vervroegd laten ingaan van het pensioen kan daardoor leiden tot een progressienadeel (hogere belastingdruk).

RVU-drempelvrijstelling: hoe werkt dit?

De hoogte van de RVU-drempelvrijstelling wordt aan het begin van ieder kalenderjaar bijgesteld op basis van het geldende netto-ouderdomspensioen. De hoogte van de drempelvrijstelling is een bedrag dat na vermindering met de loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen gelijk is aan het nettobedrag van de AOW-uitkering.

Wat betekent dit concreet?

Door de drempelvrijstelling in de RVU van € 2.037 per maand, kan een werkgever circa € 24.444 per jaar uitbetalen aan een werknemer totdat een RVU-heffing is verschuldigd.

Gebruik maken van deze mogelijkheid is niet gratis. De werkgever moet bereid zijn de RVU-uitkeringen te doen en de werknemer moet genoegen nemen met een inkomen dat waarschijnlijk lager is dan het arbeidsinkomen. De werknemer zal hierdoor in veel gevallen een deel van het eigen pensioen moeten inzetten om de uitkeringen aan te vullen.

RVU-regeling formuleren

Een goede RVU-regeling formuleren kan lastig zijn. Belangrijk is om goed na te denken over wat je met wilt bereiken. Is het doel het behouden van vitale medewerkers? Of het voorkomen van een reorganisatie? Is het bovendien noodzakelijk om je organisatie ingrijpend te verjongen? De regeling moet goed afgestemd worden op de behoefte van uw organisatie. Er zijn namelijk talloze knoppen waaraan gedraaid kan worden om de regeling goed te laten aansluiten.

Tot slot is het van cruciaal belang om de RVU-regeling goed uit te leggen aan alle medewerkers. Dit is belangrijk om onbegrip bij niet-deelnemers te voorkomen en draagvlak voor de regeling te creëren.

Lees de meest gestelde vragen over de RVU

 • RVU staat voor de ‘Regeling voor Vervroegde Uittreding’. De belasting dienst verstaat daaronder een regeling die (nagenoeg) uitsluitend als doel heeft om te voorzien in één of meer uitkeringen ter over- brugging van de tijd tot de pensioeningangsdatum of de AOW. Om eerder uit treden te ontmoedigen, werden dit soort regelingen extra belast (met 52%) door de fiscus, de zogenaamd straf- of RVU-heffing.

   

 • De hoogte van de RVU-drempelvrijstelling wordt bepaald door het wettelijk vastgestelde maandbedrag (in 2023 is dit € 2.037 per maand) te vermenigvuldigen met het aantal maanden dat ligt tussen de eerste uitkering en de AOW-gerechtigde leeftijd (afgerond op hele maanden naar boven en met een maximum van 36 maanden).

 • Over het gedeelte van het bedrag dat boven de RVU-drempelvrijstelling uitkomt, is de werkgever een eindheffing van 52% verschuldigd. Ook is de werkgever de RVU-heffing van 52% verschuldigd als hij eerder dan 36 maanden direct voorafgaand aan de AOW-leeftijd een vergoeding volgens RVU uitbetaalt.

 • Nee, in de wet zijn geen toetsingscriteria te vinden om te bepalen of je medewerker inderdaad niet meer in staat is door te werken tot de AOW-leeftijd. Wel zien we dat in twee op de drie cao’s, sociale partners de zwaar werkdefinitie als eis gebruiken om gebruikt te kunnen maken van de regeling.

 • Maakt een medewerker gebruik van de RVU, dan stopt uw medewerker met werken en stopt ook de pensioenopbouw. Binnen de huidige wet- en regelgeving is het niet mogelijk om de pensioenopbouw vrijwillig voort te zetten. Ook de bescherming tegen de risico’s van arbeidsongeschiktheid en overlijden is niet van toepassing.

  Stoppen met werken betekent ook dat de opbouw en de risicodekking van het partnerpensioen stopt. Als een pensioenregeling een partnerpensioen op zogenoemde risicobasis kent, is er tussen het moment waarop de vervroegde uittreding ingaat en de pensioendatum geen dekking voor het partnerpensioen. Als een werknemer overlijdt tijdens de RVU-periode, betekent dit dat de achtergebleven partner niet in aanmerking komt voor partnerpensioen. Deze ongewenste situatie doet zich niet voor als er sprake is van een partnerpensioen op zogenoemde opbouwbasis.

  Om ervoor te zorgen dat er bij een nabestaandenpensioen op risicobasis tijdens de RVU-periode toch sprake is van dekking, ziet de Stichting van de Arbeid de volgende mogelijke oplossingen:

  • Op het moment van uitdiensttreding een deel van het ouderdomspensioen uit te ruilen voor een partnerpensioen (op opbouwbasis).
  • Vervroegen van het ouderdomspensioen bij aanvang van de RVU-periode.
  • Vooraf afspreken dat de aanspraak van de RVU-uitkering overgaat op de nabestaanden.

 • Ja, het is toegestaan om een RVU-uitkering met behoud van de RVU-drempelvrijstelling te combineren met een (tijdelijk verhoogde) pensioenuitkering. In artikel 32ba, zesde lid, Wet LB is bepaald dat een regeling niet als een RVU wordt aangemerkt voor zover die regeling inhoudt een pensioenregeling als bedoeld in de Pensioenwet of een pensioenregeling als bedoeld in hoofdstuk IIB of in de artikelen 38d, 38e, of 38f Wet LB. Uitkeringen uit dergelijke pensioenregelingen kunnen dus geen onderdeel zijn van een RVU. Hieruit volgt ook dat pensioenuitkeringen, die over eenzelfde periode worden ontvangen als een RVU-uitkering, geen invloed hebben op de toepassing van de RVU-drempelvrijstelling.

  Het is, zonder dat de RVU-drempelvrijstelling wordt aangetast, dus mogelijk om naast de RVU-uitkering in dezelfde periode een pensioenuitkering te ontvangen. Daarbij is het niet relevant of voor de pensioenuitkeringen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van bijvoorbeeld een AOW-compensatie en/of een hoog-laag.

 • In hoeverre de periode van verlof meetelt voor de berekening van de omvang van de RVU-drempelvrijstelling, hangt af van de vormgeving van het verlof. In onderstaande 3 voorbeelden wordt dit verduidelijkt.

  Voorbeeld 1

  Een werknemer bereikt over 7,5 maand de AOW-leeftijd en gaat dan ook met pensioen. De werknemer gaat tot het bereiken van de AOW-leeftijd met verlof. Hij neemt eerst 5 maanden gespaard verlof op. Na afloop van deze verlofperiode neemt hij nog 2,5 maand verlof op dat de werkgever hem verstrekt in het kader van de RVU-regeling als overbrugging tot de AOW-leeftijd.

  Uitwerking
  De werknemer neemt eerst 5 maanden verlof op uit zijn opgespaarde verloftegoed. In deze verlofperiode van 5 maanden is geen sprake van een RVU. Daarom tellen deze maanden niet mee voor de berekening van de omvang van de RVU-drempelvrijstelling.

  De 2,5 maand extra verlof die de werkgever voor zijn rekening neemt, tellen wel mee voor de omvang van de RVU-drempelvrijstelling. Deze 2,5 maand mogen naar boven op hele maanden worden afgerond. Hierdoor tellen 3 maanden mee voor de RVU-drempelvrijstelling.

  Voorbeeld 2

  Een werknemer bereikt over 7,5 maand de AOW-leeftijd en gaat dan ook met pensioen. De werknemer gaat tot het bereiken van de AOW-leeftijd met verlof. Het maandelijkse verlof bestaat voor 2/3 uit eigen verloftegoed van de werknemer. De overige 1/3 aan maandelijks verlof verstrekt de werkgever in het kader van de RVU-regeling ter overbrugging tot de AOW-leeftijd.

  Uitwerking
  Het maakt voor de berekening van de omvang van de RVU-drempelvrijstelling niet uit dat de werkgever slechts in deeltijd verlof verstrekt in het kader van de RVU. Alle maanden waarin de werkgever (gedeeltelijk) RVU-verlof verstrekt, tellen mee voor de berekening van de omvang van de RVU-drempelvrijstelling. De betreffende 7,5 maand mogen naar boven op hele maanden worden afgerond. Hierdoor tellen 8 maanden mee voor de RVU-drempelvrijstelling.

  Voorbeeld 3

  Een werknemer bereikt over 7,5 maand de AOW-leeftijd en gaat dan ook met pensioen. De werknemer gaat tot het bereiken van de AOW-leeftijd met verlof. De eerste 2,5 maand aan verlof verstrekt de werkgever in het kader van de RVU-regeling in de vorm van extra verlof ter overbrugging tot de AOW-leeftijd. Daarna zal de werknemer de laatste 5 maanden tot aan de AOW-leeftijd zelf overbruggen door verlof op te nemen uit het door de werknemer zelf gespaarde verlof.

  Uitwerking
  De omvang van de RVU-drempelvrijstelling is afhankelijk van het aantal maanden tussen de eerste RVU-uitkering en het bereiken van de AOW-leeftijd (met een maximum van 36 maanden).

  In dit voorbeeld vindt de eerste RVU-uitkering plaats 7,5 maand voor het bereiken van de AOW-leeftijd. Alle maanden vanaf die eerste RVU-uitkering tellen mee voor de RVU-drempelvrijstelling. Deze 7,5 maand mogen naar boven worden afgerond. Hierdoor tellen 8 maanden mee voor de RVU-drempelvrijstelling.

Wij helpen je verder

a.s.r. kan je helpen met de vormgeving, implementatie en de evaluatie van een RVU-regeling die past bij jouw organisatie. Wil je ook weten wat a.s.r. op dit gebied voor je kan betekenen? Neem gerust contact op met onze specialisten, via onderstaand contactformulier.