22 februari 2024

Vakantieverlof tijdens tweede ziektejaar

Als een werknemer door ziekte niet in staat is om geheel of gedeeltelijk te werken, dan wordt in het eerste jaar het volledige loon doorbetaald. In het tweede ziektejaar geldt de afspraak dat 70% van het loon moet worden doorbetaald. Maar hoe zit het dan precies met vakantierechten van een zieke werknemer gedurende het tweede ziektejaar?

Als een werknemer ziek is, is het verstandig om samen afspraken te maken over vakantiedagen. Als een werknemer medisch gezien op vakantie kan gaan, kan hij gewoon vakantie opnemen. Soms is het handig om de bedrijfsarts hierbij te betrekken. Hoewel in het tweede ziektejaar een doorbetalingsverplichting van 70% van het loon geldt, moeten vakantiedagen in het tweede ziektejaar voor 100% worden vergoed. Daarnaast hoeft een werknemer zich tijdens de vakantie niet bezig te houden met re-integratie.

Deel dit artikel

Meest gelezen

Mag je het loon stopzetten als werknemer het re-integratieverslag te laat indient?

Nee, als werkgever mag je het loon niet stopzetten alleen omdat de werknemer het re-integratieverslag te laat indient. Volgens de wet in Nederland (artikel 7:629 lid 3 onder f BW) heeft de werknemer recht op loon tijdens ziekte, tenzij de werknemer zonder deugdelijke grond zijn WIA-aanvraag later indient dan voorgeschreven. Dit betekent dat de loonstop alleen gerechtvaardigd is als de werknemer geen geldige reden heeft voor het te laat indienen van de WIA-aanvraag.

Praktisch beoordelen, nieuwe tijdelijke maatregel

De demissionaire minister Van Gennip heeft een nieuwe tijdelijke maatregel voorgesteld, genaamd 'praktisch beoordelen', om de achterstanden in sociaal-medische beoordelingen bij UWV te verminderen. Deze maatregel houdt in dat bij de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling niet standaard een theoretische schatting wordt verricht, maar dat indien er sprake is van feitelijke verdiensten per einde wachttijd, deze bepalend worden voor de beoordeling.

Ministerraad stemt in met verlenging uitkering oudere werklozen

De Ministerraad heeft groen licht gegeven voor een verlenging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) met vier jaar. Dit betekent dat werkzoekende zestigplussers die moeite hebben om een nieuwe baan te vinden, ook in de komende jaren kunnen rekenen op een passend vangnet. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het voorstel goedgekeurd en zal het naar de Tweede Kamer sturen voor verdere behandeling.