Loonsanctie

Een loonsanctie is een boete die UWV u kan opleggen. Deze sanctie legt UWV op, als u onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht. De loonsanctie houdt in dat u het loon van uw zieke werknemer, maximaal één jaar langer moet doorbetalen.

Loonsanctie

UWV legt u een loonsanctie op als u tekort bent geschoten in de re-integratie van uw zieke werknemer. De sanctie houdt een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting in na afloop van het tweede ziektejaar. Deze gaat gepaard met opschorting van de behandeling van de WIA-aanvraag, zodat de ingangsdatum van de eventuele WIA-uitkering opschuift. De loonsanctie kan ook worden toegepast ten aanzien van eigen risicodragers Ziektewet met het oog op de Ziektewetuitkering van reeds ontslagen werknemers. In die situatie wordt de Ziektewetuitkering verlengd na het tweede ziektejaar.

Bezwaar maken
Is een loonsanctie volgens u onterecht? Teken dan binnen 6 weken bezwaar aan bij UWV.

Verschil in loonsanctie

UWV kan twee verschillende soorten loonsancties opleggen:

  • een administratieve loonsanctie - niet volledig of tijdig aanleveren van het dossier
  • een inhoudelijke loonsanctie - wegens onvoldoende re-integratie-inspanningen

Vooral de inhoudelijke loonsanctie is vaak voorwerp van geschil tussen werkgever en UWV. Een loonsanctie die regelmatig voorbijkomt is dat het  oordeel van de verzekeringsarts van UWV niet overeenkomt met de medische inschattingen van uw bedrijfsarts. Maar ook het simpelweg te laat starten met re-integratie leidt vaak tot loonsancties. 

Wat als u de tekortkomingen hersteld hebt?

Het idee achter de loonsanctie is dat u in de verlengtermijn van maximaal een jaar, het tekortschieten in de re-integratieverplichtingen kunt herstellen. U kunt de periode van de opgelegde loonsanctie verkorten. Dit kan door er alsnog voor te zorgen dat aan de re-integratie voorwaarden wordt voldaan.

De voorwaarden waar u tekort op bent geschoten staan in de beoordeling van het re-integratieverslag. Dit verslag hebt u ontvangen bij de beslissing over de loonsanctie. UWV geeft bij elke tekortkoming aan wat u moet doen om de tekortkoming te herstellen. Tot slot wordt er door het UWV aangegeven wat als voldoende inspanning wordt beschouwd.

Bekortingsverzoek indienen bij UWV

Als u alle tekortkomingen heeft hersteld, kunt u dit melden bij het UWV. Dit kan door een bekortingsverzoek in te dienen via het werkgeversportaal.

In het bekortingsverzoek moet per tekortkoming beschreven worden wat u heeft ondernomen om deze te herstellen. Het is hierbij belangrijk dat in het verzoek alle punten die in de beoordeling zijn aangegeven, worden behandeld. Binnen drie weken na het indienen van het bekortingsverzoek wordt door het UWV besloten of u voldoende re-integratie-inspanningen hebt verricht. Wanneer dit het geval is hoeft stopt de loonsanctie en krijgt de werknemer een uitkering toegekend.